sosyal medya:  LN.   IG.   TW.    FB.    

Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR
Bir tarafta …. adresinde mukim ….  (bu sözleşmede kısaca BRANDO olarak anılacaktır.)
Diğer tarafta ………………………………………… adreslerinde mukim ……………………………….. (bu sözleşmede kısaca KATILIMCI olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve ŞARTLARI
Sözleşmenin konusu, BRANDO ’in ürettiği, geliştirdiği, ortak olarak sunduğu eğitim ve gelişim projeleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, KATILIMCIYA verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin BRANDO’nun onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
Islak imzanın yanı sıra, e-posta ile cevaplama veya online platformda ilgili linke/butona tıklama da sözleşmenin geçerli olması için yeterlidir.
3- PROJE TANIMI
HEDEF NEFES tarafından geliştirilen, tasarlanan, üretilen, ortak olarak sunulan tüm çevrim içi ve canlı eğitim, program ve bilgi paylaşımları. (Bu sözleşmede kısaca PROJE olarak anılacaktır)
4- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
Sözleşmede tanımlanan PROJE esnasında BRANDO  tarafından KATILIMCI’ya açıklanan veya onunla paylaşılan eğitim ve gelişim ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.
5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • BRANDO , PROJE kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi eğitim sırasında KATILIMCI’ya vermeyi taahhüt eder.
  • KATILIMCI; bu sözleşmede söz konusu edilen PROJE ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde BRANDO’nun izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  • KATILIMCI, (varsa) kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. KATILIMCI, kendileri adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışlarından BRANDO’ya karşı öncelikle sorumludur.
  • HEDEF NEFES tarafından temin edilmiş proje ile ilgili belge ve bilginin, BRANDO’nun rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin öğrenilmesi halinde, KATILIMCI bundan dolayı sorumlu olacaktır. KATILIMCI, bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.
  • İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile KATILIMCI, BRANDO’nun maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
  • SÜRE

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, BRANDO ile PROJE’nin başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir.

  • TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece, işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

  • UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.